Az 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet a Köznevelési Törvény (2011.évi CXC.) végrehajtásáról  34.§ – ának (1).b. pontja ill. a  35.§ – ának (1) b. és c. pontja valamint (3) értelmében az Agócsy László Zeneiskola Alapítvány (fenntartó) az Agócsy László A.M.I. tanulói által fizetendő térítési díjakat, tandíjakat s következőkben állapítja meg:

22 év alatti(nappali tagozaton tanuló) normatív támogatásban részesülő növendékek befizetendő díja: 5500 Ft/hó, amely 1500 Ft térítési díjból és 4000 Ft művészeti hozzájárulásból áll. (10hó/év)

22  év alatt(nappali tagozaton tanuló)i normatív támogatásban részesülő két tanszakos növendékek befizetendő díja: 9500 Ft/hó, amely 1500 Ft térítési díjból , 4000 Ft művészeti hozzájárulásból  + 4000 Ft/hó tandíjból áll.

22 év alatti(nappali tagozaton tanuló) „B” tanszakos növendékek befizetendő díja: 8500 Ft/hó, amely 1500 Ft térítési díjból és 7000 Ft művészeti hozzájárulásból áll.

22 év alatti (nappali tagozaton tanuló)testvér növendékek esetében a havi befizetési díj megosztható a testvérek között így gyermekenként 1500 Ft/hó a térítési díj és 4000 Ft a művészeti hozzájárulás. Összesen 7000 Ft/hó

A kővágószőlősi telephelyen az önkormányzat „fogadott testvér” kedvezményt fizet, 7000Ft/ 2 fő

22 év alatti (nappali tagozaton tanuló) nagycsaládos növendék esetében kérelem alapján a havi térítési díj összege: 2800 Ft/hó/növendék és nincs művészeti hozzájárulás

22 év alatti (nappali tagozaton tanuló) az iskola dolgozóinak gyermekei esetében a térítési díj összege 1500 Ft/hó Amennyiben második tanszakon is tanul a gyermek 5000 Ft/hó a pluszban fizetendő tandíj összege.

Egyedi esetekben a fenntartó egyéb kedvezményes térítési díjat is meghatározhat.

22  év feletti normatív támogatásban nem részesülő egy tanszakos, azaz egy hangszert tanuló növendékek tandíja : 15.000 Ft/hó.(

22 év feletti normatív támogatásban nem részesülő „B” tanszakos növendékek havi tandíja: 19.000,- Ft/hó

22  év feletti normatív támogatásban nem részesülő két tanszakos, azaz két hangszert tanuló növendékek tandíja: 25.000 Ft/hó

A zeneóvodások havi térítési díja: 3000 Ft/hó

A térítési díj befizetésének határideje: minden hónap 10. napjáig

Beiratkozási díj: 2000Ft + 3000 Ft/tanév  határideje: 2020.09.10.

A berkesdi telephelyen – mint hátrányos helyzetű településen – tanuló növendékek havi térítési díja 3000,- Ft/hó

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezők számára a havi térítési díj: 1500 Ft

A hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű igazolással rendelkező gyermekek részére a tanítás ingyenes.

Rendkívüli esetben lehetőség van a térítési díj mentesség iránti kérelem benyújtására, maximum 1 tanév időtartamra.

Készpénzes befizetésre minden hónap 10-én, illetve 15-én van lehetőség a zeneiskola gazdasági irodájában. ( Apáca u. 15. )

A befizetési határidőktől való eltérő befizetésre, egyedi, kivételes méltánylást érdemlő esetekben van lehetőség, amire az Agócsy László A.M.I. igazgatója adhat engedélyt.

Az ilyen esetekben a tárgy tanév térítési díjának utolsó befizetési határideje a folyó év május 30. napja.

Amennyiben a növendéknek 2 havi tartozása van, az iskola telefonon és írásban is értesíti a szülőt erről és felszólítja a tartozás rendezésére. Ha a szülő ezek után sem fizet, gyermeke nem vehet addig részt a zeneoktatásban amíg a tartozás nincs kiegyenlítve.

A kedvezményeket a szülőnek kell kérvényezni az erre a célra rendszeresített „Térítési díj kedvezménykérő lap” elnevezésű nyomtatványon.

Kedvezménykérő lapok  beadásának határideje:

 • régi és új növendékeknek egyaránt: 2020.09.15.

Kedvezmények odaítélésénél figyelembe vesszük:

 • a tanuló intézményünkben tanúsított munkáját, szorgalmát, magatartását
 • a tanuló művészetoktatási intézményi tanárainak véleményét
 • a rászorultság mértékét
 • az addigi fizetési teljesítéseket

A kedvezmények odaítéléséről az intézmény vezetősége – a fenntartóval egyeztetve- dönt 2020.09.20. napjáig

 • A késve beérkező igényeket az iskola vezetőségének nem áll módjában elbírálni.
 • A kedvezmények odaítéléséről a döntéstől számított 3 napon belül értesítést kell küldeni.
 • A 2020/2021-es tanévben megítélt térítési díj összege nem lehet kevesebb, mint a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5 %-a.

Nem kaphat kedvezményt az a tanuló:

 • akinek az adott tanévet megelőző lezárt tanév tanulmányi átlaga 4 (azaz: négy) egész alatt van.
 • akinek bármilyen fizetési elmaradása van!
 • aki rendszeresen késve fizet, és a késés okát nem egyezteti az iskola vezetőségével!!!
 • aki bármilyen viselkedésével megszegi a Házirendet.
 • aki nem látogatja rendesen a főtárgyi és kötelező tárgyas órákat.           
 • akinek az előző tanév hiányzásai meghaladják a tanórák számának egy harmadát.
 • aki az igényléshez szükséges iratokat késve nyújtja be.

Tandíjfizetési kötelezettség:

Azoknak a tanulóknak kell tandíjat fizetni, akik után az Agócsy László A.M.I. nem tud normatív támogatást igénybe venni, azért, mert elmúltak 22 évesek, vagy abból az okból, hogy más művészetoktatási intézménynek is tanulói.

A tandíj mértéke havonta 15.000.-, azaz Tízenötezer forint, amit minden hónap 10. napján az intézmény gazdasági vezetőjénél kell személyesen befizetni, illetve az alapítvány számlájára átutalni.